Privacybeleid

1.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU RGPD 679/2016 en Organische Wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, wordt de volgende informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan u verstrekt : VERANTWOORDELIJK: CASAL MALLORQUÍ, SLU, NIF / CIF: B57698193, ADRES: CARRER LLEÓ XIII, Nº 11, ZIP: 07500 MANACOR, TELEFOON, EMAIL: INFO@CASALMALLORQUI.COM. DOEL: In CASAL

MALLORQUÍ, S.L.U. Wij behandelen de gegevens die u ons verstrekt om de diensten te verlenen en/of de door u gecontracteerde producten via onze website te verkopen. Naast het beheren van het verzenden van informatie en commerciële prospectie. Om u diensten aan te kunnen bieden die aansluiten bij uw interesses, stellen wij op basis van de verstrekte gegevens een commercieel profiel op. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen. De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard, zolang de commerciële relatie wordt gehandhaafd en de verwijdering ervan niet wordt gevraagd, gedurende een periode van 5 jaar vanaf het laatste contract en / of de laatste aankoop door u. In ieder geval worden uw persoonlijke gegevens bewaard zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen. RECHTMATIGHEID: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst waarbij de belanghebbende partij is of voor de toepassing op verzoek van deze laatste van precontractuele maatregelen, in ieder geval heeft u uw toestemming gegeven voor de verwerking uw gegevens van Persoonlijk karakter met een of meer specifieke doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDPGDD). De Wet op de diensten van de informatiemaatschappij 34/2002, artikelen 20 en 21, is van toepassing op het verzenden van commerciële aanbiedingen via telecommunicatie. Het prospectief aanbieden van producten en diensten is gebaseerd op de gevraagde toestemming, zonder in ieder geval de intrekking van deze toestemming voorwaardelijk aan de product- en/of dienstverleningsovereenkomst. Er is een verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens of anders kan de dienst niet worden verleend en/of het product worden verkocht en/of het doen van het gevraagde aanbod en het beheren van de verzending van commerciële informatie. ONTVANGERS: De gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de Entiteit, behoudens wettelijke verplichting. Wij informeren u echter dat derde partijen als behandelaars toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening aan de Behandelverantwoordelijke. In aanvulling op het voorgaande kan de Entiteit toewijzingen of mededelingen van persoonsgegevens doen om aan haar verplichtingen jegens de Overheidsdiensten te voldoen in de gevallen die vereist zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen. Er worden geen adequaatheidsbesluiten, garanties, bindende bedrijfsnormen of specifieke toepasselijke situaties genomen. RECHTEN: Geïnteresseerde personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens die niet langer nodig zijn voor de weekenden die werden verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt, voor de doeleinden waarvoor zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder. Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de geïnteresseerde partijen per post contact opnemen met CASAL MALLORQUÍ, S.L.U., onder bijvoeging van een kopie van een document dat hun identiteit bewijst (DNI). in CARRER LLEÓ XIII, Nº 11, ZIP: 07500, MANACOR of naar de e-mail INFO@CASALMALLORQUI.COM. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: Spaanse gegevensbeschermingsinstantie (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.

1.2. De klant aanvaardt uitdrukkelijk de opname van persoonlijke gegevens die zijn verzameld tijdens het browsen op de website of verstrekt door het invullen van een formulier, evenals die welke zijn afgeleid van een mogelijke commerciële relatie, in de geautomatiseerde bestanden met persoonlijke gegevens waarnaar in het eerste lid wordt verwezen. Tijdens het incassoproces

Compare listings

Vergelijken