PRIVACYBELEID

 

Sectie 1.1

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU RGPD 679/2016 en Organische Wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, wordt de volgende informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan u verstrekt : VERANTWOORDELIJK: CASAL MALLORQUÍ, SLU, NIF / CIF: B57698193, ADRES: CARRER LLEÓ XIII, Nº 11, ZIP: 07500 MANACOR, TELEFOON, EMAIL: INFO@CASALMALLORQUI.COM.

 

DOEL

In CASAL MALLORQUÍ, S.L.U. Wij behandelen de gegevens die u ons verstrekt om de diensten te verlenen en/of de door u gecontracteerde producten via onze website te verkopen. Naast het beheren van het verzenden van informatie en commerciële prospectie. Om u diensten aan te kunnen bieden die aansluiten bij uw interesses, stellen wij op basis van de verstrekte gegevens een commercieel profiel op. Op basis van dit profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen. De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard, zolang de commerciële relatie wordt gehandhaafd en de verwijdering ervan niet wordt gevraagd, gedurende een periode van 5 jaar vanaf het laatste contract en / of de laatste aankoop door u. In ieder geval worden uw persoonlijke gegevens bewaard zolang ze nuttig zijn voor het aangegeven doel, en in ieder geval gedurende de wettelijke termijnen en voor de tijd die nodig is om eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling te vervullen.

 

RECHTMATIGHEID

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst waarbij de belanghebbende partij is of voor de toepassing op verzoek van deze laatste van precontractuele maatregelen, in ieder geval heeft u uw toestemming gegeven voor de verwerking uw gegevens van Persoonlijk karakter met een of meer specifieke doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDPGDD). De Wet op de diensten van de informatiemaatschappij 34/2002, artikelen 20 en 21, is van toepassing op het verzenden van commerciële aanbiedingen via telecommunicatie. Het prospectief aanbieden van producten en diensten is gebaseerd op de gevraagde toestemming, zonder in ieder geval de intrekking van deze toestemming voorwaardelijk aan de product- en/of dienstverleningsovereenkomst.

Er is een verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens of anders kan de dienst niet worden verleend en/of het product worden verkocht en/of het doen van het gevraagde aanbod en het beheren van de verzending van commerciële informatie.

 

ONTVANGERS

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de Entiteit, behoudens wettelijke verplichting. Wij informeren u echter dat derde partijen als behandelaars toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening aan de Behandelverantwoordelijke. In aanvulling op het voorgaande kan de Entiteit toewijzingen of mededelingen van persoonsgegevens doen om aan haar verplichtingen jegens de Overheidsdiensten te voldoen in de gevallen die vereist zijn in overeenstemming met de huidige wetgeving. Er is geen prognose van gegevensoverdracht naar derde landen. Er worden geen adequaatheidsbesluiten, garanties, bindende bedrijfsnormen of specifieke toepasselijke situaties genomen.

 

RECHTEN

Geïnteresseerde personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens die niet langer nodig zijn voor de weekenden die werden verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Evenzo, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, in welk geval hun persoonlijke informatie niet langer zal worden verwerkt, voor de doeleinden waarvoor zij zich hebben verzet. Indien technisch mogelijk, kan de belanghebbende verzoeken om de overdraagbaarheid van zijn gegevens naar een andere gegevensbeheerder.

Om deze rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, kunnen de geïnteresseerde partijen per post contact opnemen met CASAL MALLORQUÍ, S.L.U., onder bijvoeging van een kopie van een document dat hun identiteit bewijst (DNI). in CARRER LLEÓ XIII, Nº 11, ZIP: 07500, MANACOR of naar de e-mail INFO@CASALMALLORQUI.COM. U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit: Spaanse gegevensbeschermingsinstantie (www.agpd.es). Herkomst van de Persoonsgegevens: de belanghebbende.

 

Sectie 1.2

De klant aanvaardt uitdrukkelijk de opname van persoonlijke gegevens die zijn verzameld tijdens het browsen op de website of verstrekt door het invullen van een formulier, evenals die welke zijn afgeleid van een mogelijke commerciële relatie, in de geautomatiseerde bestanden met persoonlijke gegevens waarnaar in het eerste lid wordt verwezen. Tijdens het incassoproces

 

Sectie 1.3

De klant/gebruiker kan met betrekking tot de gegevens die op de in het vorige punt bedoelde wijze zijn verzameld, de rechten uitoefenen die zijn erkend in de artikelen 15 tot en met 21 van Verordening (EU) 2016/679, en met name het recht van toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit, bezwaar en, in voorkomend geval, geautomatiseerde individuele besluiten. De in de vorige alinea bedoelde rechten kunnen door elke klant worden uitgeoefend door middel van een formulier voor de uitoefening van rechten dat per e-mail kan worden aangevraagd. Het schriftelijke en ondertekende verzoek kan per post naar het volgende adres worden gezonden: CASAL MALLORQUÍ, S.L.U., met adres CARRER LLEÓ XIII, Nº 11 07500 MANACOR, ILLES BALEARS, in beide gevallen met bijvoeging van een fotokopie van de identiteitskaart van de klant.

 

Sectie 1.4

CASAL MALLORQUÍ, S.L.U. deelt mee dat, indien een KLANT zich op de website wenst te registreren, hem gevraagd zal worden een reeks persoonlijke gegevens op te geven die ingevuld moeten worden. Indien deze persoonlijke gegevens niet worden verstrekt/ingevuld, zal de registratie op de website van CASAL MALLORQUÍ, S.L.U. derhalve niet plaatsvinden. Het is de plicht van alle gebruikers/klanten ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist en up-to-date is. In de registratieformulieren, waar persoonlijke gegevens worden verzameld, worden de verschillende velden aangegeven die moeten worden ingevuld om de desbetreffende registratie te voltooien.

 

Sectie 1.5

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld als gevolg van de aanvraag, het gebruik, het contracteren van een product of dienst of een transactie of bewerking die via deze website is uitgevoerd, heeft als hoofddoel het onderhouden van de contractuele relatie met de eigenaar van de website.

 

Sectie 1.6

U geeft toestemming voor het verzenden van reclame voor onze diensten en producten. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het beheer van de verzending van reclame via traditionele of elektronische middelen. De e-mailadressen en persoonsgegevens die u ons via het contactformulier op de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vragen die u ons langs deze weg toestuurt. De bepalingen van artikel 22.1 en 22.2 van de wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, zoals gewijzigd door artikel 4 van het Koninklijk Besluit-wet 13/2012, zijn van toepassing op het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het beheer van de verzending van reclame.

 

Sectie 1.7

De entiteit garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de gebruikers. Het bedrijf en/of de entiteit maakt echter aan de bevoegde overheidsinstanties de persoonsgegevens en alle andere informatie bekend die in zijn bezit zijn of toegankelijk zijn via zijn systemen en die vereist zijn overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen die op het geval van toepassing zijn. Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in de bestanden van CASAL MALLORQUÍ, S.L.U., zelfs na beëindiging van de relaties die via de website van het bedrijf zijn geformaliseerd, uitsluitend voor de hierboven aangegeven doeleinden en in ieder geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen, ter beschikking van administratieve of gerechtelijke autoriteiten.